Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Tuinhuizengroep

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen De Tuinhuizengroep en een wederpartij (hierna Wederpartij) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Tuinhuizengroep worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Tuinhuizengroep ingeschakelde tussenpersonen en derden.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien u aan De Tuinhuizengroep schriftelijk opgave doet van een adres, is De Tuinhuizengroep gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan De Tuinhuizengroep schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.

1.7 Wanneer door De Tuinhuizengroep gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Tuinhuizengroep deze Voorwaarden ruimer toepast.

1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Tuinhuizengroep in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Identiteit onderneming

De Tuinhuizengroep

Vestigingsadres en bezoekadres:

Merwedestraat 36

3313 CS Dordrecht

Telefoonnummer: 0031 6 5273 20 44

Websites:

www.Tuinhuizengroep.nl

  • KvK: 66767962
  • Btw: NL856690260B01

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van De Tuinhuizengroep zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot onderhandeling. De Tuinhuizengroep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door De Tuinhuizengroep. De Tuinhuizengroep is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Tuinhuizengroep dit mede binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door De Tuinhuizengroep kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden De Tuinhuizen-groep nooit.

3.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanuit het bedrijf of magazijn van

De Tuinhuizengroep en zijn inclusief BTW, eventuele emballage en exclusief transport naar de cliënt.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montage- en transportkosten.

4.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na besteldatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4 Betaling kan geschieden d.m.v. overschrijving. In het geval van rembours dient 50%  van het aankoopbedrag vooraf te worden betaald en het restant bij aflevering. Eventuele extra kosten voor verzending en/of betaling onder rembours of contact worden doorberekend aan de Wederpartij.

Artikel 5. Aanbetaling

De Tuinhuizengroep is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25%  van het totale bedrag te vragen ( minimaal 50% bij maatwerk). Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van De Tuinhuizengroep de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 6. Levering

6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 90 (negentig) werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de Wederpartij en De Tuinhuizengroep. De door De Tuinhuizengroep opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door De Tuinhuizengroep overschreden wordt, zal De Tuinhuizengroep u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

7.1 De Tuinhuizengroep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst De Tuinhuizengroep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Tuinhuizengroep kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is De Tuinhuizengroep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Tuinhuizengroep kan worden gevergd.

7.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is De Tuinhuizengroep gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Tuinhuizengroep op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien De Tuinhuizengroep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.5 Indien De Tuinhuizengroep op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Tuinhuizengroep, zal De Tuinhuizengroep in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan De Tuinhuizengroep is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Tuinhuizengroep zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door De Tuinhuizengroep genoemde termijn te voldoen, tenzij De Tuinhuizengroep anders aangeeft.

7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Tuinhuizengroep  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Tuinhuizengroep op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

7.8 Na de acceptatie van een bestelling van maatwerk is het voor de Wederpartij niet mogelijk de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang De Tuinhuizengroep geen volledige betaling van het overeengekomen van Wederpartij heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van De Tuinhuizengroep.

8.2 De Tuinhuizengroep heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Privacy beleid

9.1 De Tuinhuizengroep zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door De Tuinhuizengroep kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Wederpartij is aangegaan.

9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de Wederpartij invult in het bestelformulier wanneer  een product bestelt wordt of is besteld.

9.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 10. Garantie

De Tuinhuizengroep geeft op alle niet bewegende goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat De Tuinhuizengroep kosteloos de onderdelen levert wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het in artikel 12 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Wederpartij zal in geval van defecten zelf de kosten dragen voor een monteur of installateur.

Garantie termijnen van onze producten zijn als volgt:

– blokhut 44 mm:2 jaar

– chalet 44 mm: 2 jaar

– chalet 69 mm:2 jaar

– garage 44mm: 2 jaar

Artikel 11. Onderhoud

De blokhutten, tuinhuizen, chalets, houten garages, carports en andere houtproducten dienen elke drie (3) jaar een impregneer behandeling te ondergaan.

Artikel 12. Installatie producten

Slechts producten die door een erkend installateur zijn geïnstalleerd hebben fabrieksgarantie. De Tuinhuizengroep kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele installatie. De Tuinhuizengroep heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het ondersteunen van de installatie; De Tuinhuizengroep garandeert service aan de Wederpartij wanneer deze de installatie heeft laten uitvoeren door een partij die door De Tuinhuizengroep is aanbevolen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 De Tuinhuizengroep behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, vooronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Tuinhuizengroep.

13.2 De Tuinhuizengroep heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht

13.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van De Tuinhuizengroep en dienen op haar

eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

13.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van De Tuinhuizengroep om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid

14.1 Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Wederpartij De Tuinhuizengroep daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na  aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, hiervan op de hoogte te stellen.

14.2 Eventuele gebreken aan de producten worden geconstateerd door middel van digitale foto’s die Wederpartij bij de kennisgeving van het gebrek dient bij te voegen.

14.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Tuinhuizengroep de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 15. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en De Tuinhuizengroep, dan wel tussen De Tuinhuizengroep en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en De Tuinhuizengroep, is De Tuinhuizengroep niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Tuinhuizengroep.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Tuinhuizengroep ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Tuinhuizengroep gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Tuinhuizengroep kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3 Indien De Tuinhuizengroep ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Tuinhuizengroep gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door De Tuinhuizengroep is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Wenst de Wederpartij een zending op andere wijze te ontvangen, bijvoorbeeld per expresverzending, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor diens rekening.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.